...Συμβουλευτική

Η σύγχρονη - αποτελεσματική επιχείρηση χρειάζεται προτάσεις με σωστούς συνδυασμούς και επιλογές που θα της διασφαλίσουν μια σταθερή πορεία στο μέλλον.

 

Οι εναλλακτικές προτάσεις υπεραξίας, που προτείνουμε, βασίζονται σε αξιολόγηση κριτηρίων από τα standards της αγοράς και των αναγκών που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση – πελάτη μας.

Η Οργάνωση μιας επιχείρησης στοχεύει:

à στην  αποδοτικότερη λειτουργία της

à στην ελαχιστοποίηση των λαθών

à στη μείωση του κόστους λειτουργίας

à στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας

à στον βέλτιστο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων της και

à στην διασφάλιση της ανταγωνιστικής της θέσης στην αγορά.

consult@pamak.org

Μεταξύ άλλων, η επιχειρηματικότητα ως κουλτούρα ή και ως σύνολο ειδικών γνώσεων απασχολεί ή θα απασχολήσει το σύνολο των σύγχρονων επιχειρηματιών. Εμείς, παρέχουμε τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

 

¨ Σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης μέσω Χρηματοοικονομικού Management, Strategic Marketing, Planning κ.λ.π.

¨ Εντοπισμός των απαιτούμενων επιχειρηματικών πόρων και του κατάλληλου τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης

¨ Διαχείριση λειτουργιών Διοίκησης και Παραγωγής

¨ Στρατηγικές λύσεις Ανάπτυξης αγοράς

¨ Έρευνα αγοράς – marketing προϊόντων και υπηρεσιών