...Ασφαλιστικά Προϊόντα

Το φάσμα υπηρεσιών που αναλαμβάνει η ΠΑΜΑΚ, μέσω συνεργασιών, περιλαμβάνει:

 

 

¡ Μελέτες γύρω από τις ασφαλιστικές και γενικότερα επενδυτικές ανάγκες του πελάτη με προτάσεις των βέλτιστων λύσεων.

¡ Διερεύνηση της ασφαλιστικής αγοράς και συγκέντρωση προσφορών .

¡ Διαχείριση και διεκπεραίωση των ασφαλιστικών θεμάτων του πελάτη

¡ Ενημέρωση της Ασφαλιστικής εταιρείας για πιθανές ζημιές και διεκπεραίωση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Τα βασικά προϊόντα είναι:

· Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων

· Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

· Ασφάλιση Παγίων κατά παντός Κινδύνου

· Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλεια Κερδών

· Ασφάλιση Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών

· Προγράμματα Κύριας και Εξοχικής Κατοικίας

· Ασφάλιση Ζωής

· Προσωπικό Ατύχημα

· Προγράμματα Νοσηλευτικής Περίθαλψης

· Συνταξιοδοτικά — Επενδυτικά Προγράμματα

· Αμοιβαία Κεφάλαια

· Νομική Προστασία

· Επέκταση Εργοστασιακής Εγγύησης Οχημάτων & Αντικειμένων

insurance@pamak.org